Specialistų pagalba

Visuomenės sveikatos specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Asta Katinienė
Tr. 8:30-17:00*
Pn. 8:30-15:30*

*- pietų pertrauka – 12:00-12:30

 • Teikia metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams

 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.)

 • Padeda mokiniams ugdytis asmens higienos įgūdžius

 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose adaptacijos ir socialines problemas

 • Vertina mokyklos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos reikalavimams 

 • Prižiūri mokinių  maitinimo organizavimą

 • Seka mokinių sveikatos būklę.

Socialinės pedagogės paslaugos

Socialinė pedagogė - Ieva Puikytė
An. 8:30 -16:00
Tr. 12:30 - 16:00

Ketv. 8:30 -12:30
Pn. 8:30 - 16:00

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • Konsultuoja mokinius bei mokinių tėvus dėl vaiko mokymosi, elgesio problemų;
 • Organizuoja ir vykdo socialinių įgūdžių ugdymo grupes mokiniams;
 • palaiko ryšius su įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą mokykloje;
 • Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologo paslaugos

Psichologė - Rūta Vitienė

An. 8:30 - 15:00
Tr.  8:30 - 15:00 
Ketv.  8:30 - 15:00 
Pn.  8:30 - 14:00

 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.
 • Veda socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus.
 • Organizuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius.

Logopedės paslaugos

Logopedė - Diana Šukienė

Tr. 8:30 - 11:30
Pn. 8:30 - 14:30

 • Atlieka kalbos  tyrimą. Jo metu visapusiškai tiria mokinio kalbą ( tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį.
 • Planuoja veiklą sutrikimams šalinti, numato mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo konstrukcijos kryptis.
 • Konsultuoja tėvus, pedagogus kalbos sutrikimų sunkesniais atvejais.
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Padeda mokytojams sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą.
 • Skaito paskaitas bei pranešimus tėvams, mokytojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.