Apie įstaigą

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla

  • Telefonas - 8-37-331421
  • Įstaigos tipas - pradinė mokykla.
  • Įstaigos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Juridinio asmens kodas - 195096037
  • Mokomoji kalba - lietuvių.

Mokyklos tikslas

Pagrindinis mokyklos tikslas Kiekvienam vaikui suteikti kokybišką pradinį išsilavinimą, užtikrinant sėkmingą perėjimą iš pradinės mokyklos į pagrindinę.

Mokyklos vizija

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais), socialiniais partneriais pasiekti, kad Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos mokiniai vadovautųsi aukštomis moralinėmis vertybėmis, siektų geriausių akademinių pasiekimų Kauno mieste, gebėtų naudotis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis (IKT ir LEGO), sėkmingai veiktų atnaujintų ugdymo programų kontekte, mokyklos bendruomenė siektų pilnavertiško įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo. 

Mokyklos misija

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais), socialiniais partneriais pasiekti, kad kiekvienas mokinys vadovautųsi aukštomis moralinėmis vertybėmis, siektų geriausių akademinių pasiekimų, naudodamasis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis (IKT ir LEGO), mokydamasis pagal atnaujintas ugdymo programas, organizuojnat įvairius renginius, šventes, įtraukiant kiekvieną mokinį į mokyklos bendruomeninį gyvenimą.

2022-2024 m. strateginiai tikslai 

1. Ugdyti aukštos moralės vaikus, atyviai dalyvaujančius visuomeniniame gyvenime, puoselėjančius pagarbą kikevienam žmogui.

2. Gerinti ugdymo kokybę, atnaujinant ugdymo programas, tobulinant pamokos kokybę, skatinant mokinių dalyvavimą olimpiadose.

3. Diegti šiuolaikines IKT naujoves į ugdymo procesą, siekiant aukštų akademinių pasiekimų.

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas:

Vertinti kiekvieną akimirką praleistą kartu.
Viską atlikti su meile.
Daug svajoti, Daug juoktis, Daug mokytis.
Saugoti vienas kitą.
Sakyti "ačiū" ir "atsiprašau".
Niekada nepasiduoti.
Suteikti antrą šansą.
Tesėti savo pažadus.
Visada gerbti, atleisti, sakyti tiesą.
Pasitikėti savimi ir kitais.
Labai mylėti vienas kitą.
Išlikti žmogumi!