Pradinis ugdymas

Formaliojo švietimo programos

Mokomieji dalykai

 • Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
 • Lietuvių kalba
 • Pasaulio pažinimas
 • Užsienio kalba (anglų kalba)
 • Matematika
 • Dailė ir technologijos
 • Muzika
 • Kūno kultūra
 • Šokis

Pamokų tvarkaraštis

Ugdymo planas

Ugdymo plano lentelė ( 2022/2023 m.m.)

Dalykai

1 – 2 klasės

3 – 4 klasės

Pradinio ugdymo programa 
(1-4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

2

2

4

Kalbos:

Lietuviu kalba

15

14

29

Užsienio kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių)

2

4

6

Matematika

9

9

18

Pasaulio pažinimas

4

4

8

Dailė ir technologijos

4

4

8

Muzika

4

4

8

Kūno kultūra

5

6

11

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

1 kl. – 22
2 kl. – 23

3 kl. – 22
4 kl. – 23

92

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos 3*  0*  3

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

1 kl. – 22
2 kl. – 24

3 kl. – 24
4 kl. – 24

95

Neformalusis ugdymas 8* 8* 8

 

 • *mokyklos nuožiūra skirstomų pamokų ir neformaliojo ugdymo valandų skaičius nurodytas 1–4 klasėms (keturioms klasėms) bendrai, esant daugiau klasių komplektų atitinkamai didėja ir šių pamokų skaičius.
 • Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos, neformaliojo ugdymo valandos ir dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, pamokų skaičius. Privalomų pamokų skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui.

Programų pasirinkimo galimybės

 • Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės tikybą;
 • Tėvai (globėjai) parenka vieną užsienio kalbą nuo antros klasės.

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Dieninė forma

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

- mokslo metų ir ugdymo pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. birželio 8 d.

- ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;

- skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11

2023-04-14

  Vasaros atostogos 2023-06-09 2023-08-31

Mokslo metai skirstomi pusmečiais. (Mokyklos tarybos sprendimu 2021-06-16, Nr. V1-4)

Klasės

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

1-4

2022-09-01–2023-01-13

2023-01-16  –2023-06-08