Pradinis ugdymas

Formaliojo švietimo programos

Mokomieji dalykai

  • Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
  • Lietuvių kalba
  • Pasaulio pažinimas
  • Užsienio kalba (anglų kalba)
  • Matematika
  • Dailė ir technologijos
  • Muzika
  • Kūno kultūra
  • Šokis

Pamokų tvarkaraštis

Ugdymo planas

 Ugdymo plano lentelė ( 2020/2021 m.m.)

Dalykai

1 – 2 klasės

3 – 4 klasės

Pradinio ugdymo programa 
(1-4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

2

2

4

Kalbos:

Lietuviu kalba

15

14

29

Užsienio kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių)

2

4

6

Matematika

9

9

18

Pasaulio pažinimas

4

4

8

Dailė ir technologijos

4

4

8

Muzika

4

4

8

Kūno kultūra

5

6

11

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

1 kl. – 22
2 kl. – 23

3 kl. – 22
4 kl. – 23

92

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos        3*        0*                3

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

1 kl. – 22
2 kl. – 24

3 kl. – 24
4 kl. – 24

95

Neformalusis ugdymas         8*         8*                8


*mokyklos nuožiūra skirstomų pamokų ir neformaliojo ugdymo valandų skaičius nurodytas 1–4 klasėms (keturioms klasėms) bendrai, esant daugiau klasių komplektų atitinkamai didėja ir šių pamokų skaičius.
  Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos, neformaliojo ugdymo valandos ir dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, pamokų skaičius. Privalomų pamokų skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui.

Programų pasirinkimo galimybės

Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės tikybą;

Tėvai (globėjai) parenka vieną užsienio kalbą nuo antros klasės.

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Dieninė forma