Pradinis ugdymas

Formaliojo švietimo programos

Mokomieji dalykai

 • Dorinis ugdymas (tikyba/etika)
 • Lietuvių kalba (II-IV kl.)
 • Lietuvių kalba ir literatūra (I-III kl.)
 • Pasaulio pažinimas (II-IV kl.)
 • Užsienio kalba (anglų kalba II-IV kl.)
 • Užsienio kalba (pirmoji anglų kalba I-III kl.)
 • Matematika
 • Dailė ir technologijos (II-IV kl.)
 • Dailė (I-III kl.)
 • Technologijos (I-III kl.)
 • Muzika
 • Fizinis ugdymas
 • Šokis
 • Informatika

 

Programų pasirinkimo galimybės

 • Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės tikybą;
 • Tėvai (globėjai) parenka vieną užsienio kalbą nuo antros klasės.

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Dieninė forma

Ugdymo organizavimas 2023-2024 mokslo metais

- Mokslo metų pradžia – 2023 metų rugsėjo 1 d.

- ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;

- skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos atostogos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

2024-04-02

2024-04-05

  Vasaros atostogos 2024-06-11 2024-08-31

Mokslo metai skirstomi pusmečiais. (Mokyklos tarybos sprendimu 2023-06-23, Nr. V1-4)

Klasės

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

1-4

2023-09-01 – 2024-01-14

2024-01-15 - 2024-06-11