Istorija

Mokyklos istorija

 • 2001 m. vykdant švietimo reformą ir reorganizuojant mokyklas į atskirus padalinius, Kauno "Varpo" gimnazijos pradinė mokykla buvo reorganizuota į savarankišką ir atskirą ugdymo instituciją.
 • 2001 m. mokyklai buvo suteiktas "Varpelio" vardas.
 • 2002 m. mokykloje pradėta kurti biblioteka - skaitykla, logopedinis kabinetas, keramikos klasė.
 • 2002 - 2003 m.m. aktų salėje keramikinė sienelė padaryta vaikų rankomis. Projektas "Kaukai, gremlinai, angelai sargai ir kitos dvasios".
 • 2003 m. mokykloje įkurtas užsienio kalbų kabinetas, atnaujinta aktų salė.
 • 2004 m. į mokyklą pradedamas tiekti karštas maistas vienkartiniuose induose.
 • 2005 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su sveikatingumo centru "Linija". Vaikai pradėjo lankyti plaukimo užsiėmimus.
 • 2005 m. įrengtas informacinių technologijų centras
 • 2005 m. visos pradinių klasių mokytojos ir mokyklos vadovai įgijo "Ekonomikos mokymo pradinėje mokykloje ir 5-6 klasėse" sertifikatus, leidžiančius ekonomiką dėstyti pradinėse klasėse.
 • 2006 m. parengti mokyklos valgyklos įrengimo projektas, atliktas energetinis auditas ir parengtas investicinis mokyklos pastato renovacijos projektas.
 • 2007 m. mokyklos bendruomenė dalyvavo projekte "Kokybė mokykloje"
 • 2007 m. mokykloje pakeista dalis langų, renovuotas pirmo korpuso stogas, pakeistas vamzdynas antrame korpuse
 • 2008 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Moksleivių laisvalaikio rūmais. Moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai choras "Dominante" ir teatro grupė "Tetrapilis" ugno Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos vaikų meniniu gabumus
 • 2008 m. Kauno "Varpelio" pradinė mokykla, bendradarbiaudama su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija parengė teritorijos apželdinimo plana, kuriuo remiantis kiekvienais metais iš Kauno miesto savivaldybės lėšų apželdinama mokyklos teritorija
 • 2009m. pradėtas įgyvendinti gabių vaikų ugdymo projektas. Įkurta gabumų ugdymo akademija "Smalsutis"
 • 2009m. pastatyta žaidimų aikštelė "Tvirtovė"
 • 2009m. tradiciškai tęsiama Kauno miesto lietuvių kalbos ketvirtų klasių mokinių kūrybos popietė
 • 2009m. įsijungėme į tarptautinį internetinį konkursą kalbų "Kengūra"
 • 2009m. dalyvavome tarptautinėje šiukšlių rinkimo akcijoje "Darom 09"
 • 2010m. mokykla tapo viena iš šešių Lietuvos pilotinių mokyklų, dalyvaujanti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas''.Projekto kodas VPI-2.2ŠMM-02-V-01-004
 • 2010m. įdiegtas elektroninis dienynas
 • 2010m. mokykla dalyvavo Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas‘‘. Turtinama mokyklos techninė-inforamcinė bazė.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame mokinių pasiekimų tyrime, kurį organizavo Nacionalinis egzaminų centras. Visose tirtose mokymo srityse Kauno ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos mokinių pasiekimų rezultatai yra aukštesni už šalies vidurkį. Matematikos šalies vidurkis -59,85, Kauno ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos – 68,99, šalies mokinių skaitymo gebėjimų šalies vidurkis – 45,66, ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos – 56,1, gamtos mokslų šalies mokinių vidurkis – 52,03, o ,,Varpelio‘‘ pradinės – 61,55.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo Europos sąjungos finansuojamame projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas’’.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymosi visą gyvenimą‘‘ VP1-2.3-ŠMM - 06-K ,,Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje‘‘ projekte – Gamtamokslinio ugdymo metodikos sukūrimas ir taikymas pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams, vaikams sukurta gamtamokslinė laboratorija.
 • 2011 m. mokykla pradėjo bendradarbiauti su VDU botanikos sodu, siekiant ugdyti vaikų gamtamokslinio tyrinėjimo įgūdžius.
 • 2012 m. mokykla pradėjo dalyvauti  projekte VP-2.2.-ŠMM-02-V-02-003 ,,Pradinio ugdymo tobulinimas‘‘
 • 2013 m. mokykla laimėjo projektą Gyvoji mokyklų laboratorija (angl. Living Schools Lab, LSL) finansuojamas Europos komisijos ir koordinuojamas Europos mokyklų tinklo. Jis apima 12 Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės), o jo tikslas  sukurti: Ilgalaikį ir besiplečiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą, juosiantį regionų grupes, demonstruojančias ir besidalinančias geriausiomis praktikomis ir būdais, kaip sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymasi visoje mokykloje
 • 2014 m.  mokykla dalyvavo projekte ,,Portalo ,,E. mokykla‘‘ plėtra‘‘ ,,Its learning‘‘, kurio metu turėjo galimybę išbandyti nemokamai virtualią mokymosi aplinką.
 • 2014 m. pradėjo dirbti pagal ,,Mąstymo mokyklos'' koncepciją, naudojant mąstymo žemėlapius, ugdant mokymuisi reikalingus įpročius.
 • 2015 m. mokykla dalyvavo Samsung projekte ,,Mokykla ateičiai‘‘ – skaitmeniniai mokymai pedagogams.
 • 2015 m. pradėjo diegti naują savitą elektroninį dienyną.
 • 2016 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte "Inovative teaching methodology of health friendly development and practise in pre-primary education", kurio metu įgijo sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • 2016 m. mokykla sėkmingai išbandė elektronines pratybas "EMMA", kurių dėka pagerėjo 4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai.
 • 2016 m. siekiant pagerinti mokinių rezultatus buvo lavinami mąstymo įpročiai "Atkaklumas", "Impulsyvumo valdyma", "Nuoširdus ir empatiškas klausymasis".
 • 2017 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte "StarTproject", kurio metu mokytojai ir vaikai darė gamtamokslinius bandymus ir juos pristatinėjo užsienio mokyklų partneriams.
 • 2017 m. mokykla įsigijo planšetinių kompiuterių klasę. Parengė planšetinių kompiuterių naudojimosi pamokose programą, kuria įgyvendint 2017-2018 mokslo metais.
 • 2017 m. mokykla parengė paraišką ir gavo finansavimą ES projektui 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, pavadinimu ,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį“. Šio projekto tikslas šiuolaikinėmis IKT priemonėmis, gamtamoksliniu ugdymo turiniu, sužadinti mokinių motyvaciją mokytis lietuvių kalbos.
 • 2017 m. mokykloje pradėtas „Sistemingas efektyvių vaiko auklėjimų įgūdžių lavinimas“ (STEP). Ši programa yra pagrįsta individualios psichologijos idėjomis pagal Alfred Adler it Rudolf Dreikurs.
 • 2017 m. mokykla pradėjo organizuoti Kauno miesto ketvirtų klasių mokiniams matematikos olimpiadą „Skaičiukas -2017“, kurios tikslas skatinti domėtis matematika, lavinti loginį mąstymą.
 • 2017 m. UAB „Kalba.lt“ kartu su Britų taryba organizuoja  Cambridge English egzaminus Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje. Ketvirtų klasių mokiniams yra sudarytos papildomos sąlygos ruošti ir laikyti Kembridžo egzaminą.
 • 2018 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2018 m. lapkričio 13 d. Nr. V-888 Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla pripažinta kaip Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinti mokykla, dėl to ją įtraukė į  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės ,,Kokybės krepšelis“ projektą.
 • 2018 m. mokykla parengė paraišką ir sėkmingai įgyvendino projektą  Erasmus+ 2018-1-LT01-KA101-046732 – ,,Gabių mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas“ .
 • 2018 m. mokyklos psichologė ir socialinė pedagogė pradėjo vesti „Vaiko emocijų išraiškos kontrolės“ (V.E.I.K)  prevencinę ugdymo programą skirta trečių – ketvirtų  klasių mokinių emocinio intelekto lavinimui.
 • 2019 m. visos pradinių klasių mokytojos veda LIONS QUEST programą, skirtą 1-4 klasių mokiniams socialinių ir emocinių įgūdžių kompetencijoms lavinti.
 • 2019 m. Parengta IKT programa su Lego priemonėmis, visos pradinių klasių mokytojos integruoja Lego priemones į lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokas. 
 • 2020 m. pirmą kartą mokyklos istorijoje nuo kovo 18 d. iki birželio 5 d. mokymosi procesas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. 
 • 2021 m. mokykla sėkmingai įgyvendino nuotolinį ugdymą, naudodama ZOOM, Eduka, EMA mokymosi platformas.
 • 2022 m. mokyklos vardas minimas lietuvos spaudoje. Edukacija „Magiški kiaušiniai“ 2 C klasėjė aprašoma naujienų portale: https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2022/05/10/news/antrokai-klaseje-isperejo-visciukus-vienas-ju-vaikams-dave-ypatinga-pamoka-23313834
 • 2022 m. mokykla dalyvauja projekte "P.S. Smile: Socio-emotional Capacity Building in Primary Education".
 • 2022 m. mokykla dalyvauja projekte "INCREA+:Inclusive CREAtivity trough Educational Artmaking".
 • 2022 m. mokykla dalyvauja projekte "Teachers Training Programme to Support Gifted And Talented Students".
 • 2022 m. mokykla dalyvauja projekte "Promotion of FINancial literacy in primary and secondary education through gamification and DIGItal storytelling".
 • 2022 m. Kovo mėn. 3 d. mokykla įstraukė į projektą su  Nacionaliniu Kauno dramos teatru "Edukacinis teatro kubas", kuriuo siekiama atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinį potencialą bei gilinti jų žinias apie kultūros bei meno procesus. Mokiniai pateko į miesto laikraštį Kauno Diena: http://www.varpeliomokykla.lt/blogas/mokykla-su-teatro-kubas-projektu-dienrastyje-kauno-diena
 • Mokyklos bendruomenė dalyvauja projekte "Darni mokykla - 2022-2023". Projektu siekiama mažinti aplinkos pokyčius, mažinti vartojimą, lavinti savo fizinę ir psichologinę sveikatą, įgauti žinių apie sveiką mitybą.
 • 2023 m. mokykla dalyvauja Kalėdinių dekoracijų tarptautiame projekte "Christmas Tree Decoration Exchange 2023"