Priėmimas

PRADINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

KAUNO ,,VARPELIO“ PRADINĖJE MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

 • priešmokyklinio ugdymo

 • pradinio ugdymo

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota mokyklai  priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

 • jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims;

 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms);

 • jei priimti visi mokiniai iš gretimos mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje;

 • jei priimti visi mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gretimose savivaldybėse.

LAISVŲ VIETŲ 2023-2024 M.M. - NĖRA

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (pateikti klasės auklėtojai iki rugsėjo 1 dienos).

 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus.

 4. 2 nuotraukas.

 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Stanaitienė

lorastanaitis@gmail.com

Komisijos sekretorė – Irena Venckuvienė 

Komisijos nariai:

Socialinė pedagogė Ieva Puikytė;
Mokytoja Solveiga Nalivaikienė;
Mokytoja Danutė Mockienė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos  aptarnavimo teritorija (priešmokyklinis ugdymas)

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (pradinis ugdymas)

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos uniformas galite įsigyti 8TOGO parduotuvėje Neries krantinė 18, arba internetu www.8togo.lt

Parduotuvėje darbuotojos Jums parinks uniformą pagal mokyklos pavadinimą.