Priėmimas

PRADINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

2023-2024 M.M. PRIIMTŲ IR NEPRIIMTŲ VAIKŲ SĄRAŠAI:

KAUNO ,,VARPELIO“ PRADINĖJE MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

 • priešmokyklinio ugdymo

 • pradinio ugdymo

2023 m. KOMPLEKTUOJAMŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIUS IR PLANUOJAMAS PRIIMTI MOKINIŲ SKAIČIUS:

 • 2 priešmokyklinės grupės po 20 vaikų.

 • 4 pirmos klasės po 24 mokinius.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota mokyklai  priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

 • jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims;

 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms);

 • jei priimti visi mokiniai iš gretimos mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje;

 • jei priimti visi mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gretimose savivaldybėse.

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (pateikti klasės auklėtojai iki rugsėjo 1 dienos).

 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus.

 4. 2 nuotraukas.

 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Stanaitienė

lorastanaitis@gmail.com

Komisijos sekretorė – Irena Venckuvienė 

Komisijos nariai:

Mokytoja Aima Daujotienė
Mokytoja Solveiga Nalivaikienė
Mokytoja Danutė Mockienė
Mokytoja Ramunė Žadvydienė

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos  aptarnavimo teritorija (priešmokyklinis ugdymas)

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (pradinis ugdymas)

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Nuo 2020-03-01 Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos uniformas galite

įsigyti 8TOGO parduotuvėje Neries krantinė 18, arba internetu www.8togo.lt