Kokybės krepšelis

Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog mūsų mokykla atrinkta dalyvauti projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ kaip viena iš 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas).

Mokyklos pažanga dalyvaujant projekte

LR ŠMM ministro 2018m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-888

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/092bb9c2e78411e894a78279b4c56611?jfwid=-2icx9ex5p

Plačiau apie projektą:

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Kokybės krepšelio lėšų panaudojimas: