Priėmimas

PRADINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Pateikti prašymus pradėti mokytis 2021–2022 m. m. galima nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

Priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašai: 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

 

 • Prašymus pateikti  elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.

 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai mokyklos  raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.

 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2021 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

KAUNO ,,VARPELIO“ PRADINĖJE MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

 • priešmokyklinio ugdymo

 • pradinio ugdymo

KOMPLEKTUOJAMŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIUS IR PLANUOJAMAS PRIIMTI MOKINIŲ SKAIČIUS:

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 20 vaikų;

 • 4 pirmos klasės – 96 mokiniai;

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

 • jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją` vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;

 • į laisvas vietas priimti mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kauno miesto savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją` vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;

 • į laisvas vietas gali būti priimami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;

 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (pateikti klasės auklėtojai iki rugsėjo 1 dienos).

 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus.

 4. 2 nuotraukas.

 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: 8 (37) 331421

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Stanaitienė

lorastanaitis@gmail.com

Komisijos sekretorė – Irena Venckuvienė 

Komisijos nariai:

Vida Virbickaitė

Asta Laukaitienė

Rita Kapočienė

Lina Abramavičienė

Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos priėmimo reglamentas

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

Grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2021-2022 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos  aptarnavimo teritorija (priešmokyklinis ugdymas)

Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (pradinis ugdymas)

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Nuo 2020-03-01 Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos uniformas galite

įsigyti 8TOGO parduotuvėje PLC Mega arba internetu www.8togo.lt