Priėmimas

PRADINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Kviečiame mokytis Kauno ,,Varpelio“ pradinėje mokykloje  pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programą.

 • Pateikti prašymus mokytis 2021–2022 m. m. galima nuo 2021m. balandžio 1 d. 12.00 val.
 • Prašymus teikti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija baigiasi 2021 m. gegužės 31 d. Po 2021 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti konkrečiai mokyklai, tik atvykus į ją.
 • SVARBU – prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 

Prašymo pateikimas:

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

Dokumentai, reglamentuojantys priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, tvarką:

 • Priėmimo i Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-99.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

 Į teritoriją įeinantys adresai.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiama:
 1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektavimas. Priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PRADINĘ MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija 
 • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d. klasės mokytojai).
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus.
 • 2 nuotraukas
 • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas el. paštu: pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt 
 • Dokumentai priimami pradinės mokyklos raštinėje, birželio 1-10 darbo dienomis nuo 9.00 iki 15 val.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į pradinėje mokykloje esančias laisvas vietas.

2021-2022 m. m. pradinėje mokykloje  komplektuojamos:

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė (20 vaikų);
 • keturios pirmos klasės po 22 mokinius;

2021-2022 m. m. laisvos vietos klasėse:

Į 1 klases - 10 vietų;

Į 2 klases - 4 vietos;

Į 3 klases -  laisvų vietų nėra;

Į 4 klases -  laisvų vietų nėra.

Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos priėmimo reglamentas

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Nuo 2020-03-01 Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos uniformas galite

įsigyti 8TOGO parduotuvėje PLC Mega arba internetu www.8togo.lt