Istorija

Mokyklos istorija

 • 2001 m. vykdant švietimo reformą ir reorganizuojant mokyklas į atskirus padalinius, Kauno "Varpo" gimnazijos pradinė mokykla buvo reorganizuota į savarankišką ir atskirą ugdymo instituciją.
 • 2001 m. mokyklai buvo suteiktas "Varpelio" vardas.
 • 2002 m. mokykloje pradėta kurti biblioteka - skaitykla, logopedinis kabinetas, keramikos klasė.
 • 2002 - 2003 m.m. aktų salėje keramikinė sienelė padaryta vaikų rankomis. Projektas "Kaukai, gremlinai, angelai sargai ir kitos dvasios".
 • 2003 m. mokykloje įkurtas užsienio kalbų kabinetas, atnaujinta aktų salė.
 • 2004 m. į mokyklą pradedamas tiekti karštas maistas vienkartiniuose induose.
 • 2005 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su sveikatingumo centru "Linija". Vaikai pradėjo lankyti plaukimo užsiėmimus.
 • 2005 m. įrengtas informacinių technologijų centras
 • 2005 m. visos pradinių klasių mokytojos ir mokyklos vadovai įgijo "Ekonomikos mokymo pradinėje mokykloje ir 5-6 klasėse" sertifikatus, leidžiančius ekonomiką dėstyti pradinėse klasėse.
 • 2006 m. parengti mokyklos valgyklos įrengimo projektas, atliktas energetinis auditas ir parengtas investicinis mokyklos pastato renovacijos projektas.
 • 2007 m. mokyklos bendruomenė dalyvavo projekte "Kokybė mokykloje"
 • 2007 m. mokykloje pakeista dalis langų, renovuotas pirmo korpuso stogas, pakeistas vamzdynas antrame korpuse
 • 2008 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Moksleivių laisvalaikio rūmais. Moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai choras "Dominante" ir teatro grupė "Tetrapilis" ugno Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos vaikų meniniu gabumus
 • 2008 m. Kauno "Varpelio" pradinė mokykla, bendradarbiaudama su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija parengė teritorijos apželdinimo plana, kuriuo remiantis kiekvienais metais iš Kauno miesto savivaldybės lėšų apželdinama mokyklos teritorija
 • 2009m. pradėtas įgyvendinti gabių vaikų ugdymo projektas. Įkurta gabumų ugdymo akademija "Smalsutis"
 • 2009m. pastatyta žaidimų aikštelė "Tvirtovė"
 • 2009m. tradiciškai tęsiama Kauno miesto lietuvių kalbos ketvirtų klasių mokinių kūrybos popietė
 • 2009m. įsijungėme į tarptautinį internetinį konkursą kalbų "Kengūra"
 • 2009m. dalyvavome tarptautinėje šiukšlių rinkimo akcijoje "Darom 09"
 • 2010m. mokykla tapo viena iš šešių Lietuvos pilotinių mokyklų, dalyvaujanti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas''.Projekto kodas VPI-2.2ŠMM-02-V-01-004
 • 2010m. įdiegtas elektroninis dienynas
 • 2010m. mokykla dalyvavo Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas‘‘. Turtinama mokyklos techninė-inforamcinė bazė.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame mokinių pasiekimų tyrime, kurį organizavo Nacionalinis egzaminų centras. Visose tirtose mokymo srityse Kauno ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos mokinių pasiekimų rezultatai yra aukštesni už šalies vidurkį. Matematikos šalies vidurkis -59,85, Kauno ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos – 68,99, šalies mokinių skaitymo gebėjimų šalies vidurkis – 45,66, ,,Varpelio‘‘ pradinės mokyklos – 56,1, gamtos mokslų šalies mokinių vidurkis – 52,03, o ,,Varpelio‘‘ pradinės – 61,55.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo Europos sąjungos finansuojamame projekte ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas’’.
 • 2011 m. mokykla dalyvavo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymosi visą gyvenimą‘‘ VP1-2.3-ŠMM - 06-K ,,Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje‘‘ projekte – Gamtamokslinio ugdymo metodikos sukūrimas ir taikymas pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams, vaikams sukurta gamtamokslinė laboratorija.
 • 2011 m. mokykla pradėjo bendradarbiauti su VDU botanikos sodu, siekiant ugdyti vaikų gamtamokslinio tyrinėjimo įgūdžius.
 • 2012 m. mokykla pradėjo dalyvauti  projekte VP-2.2.-ŠMM-02-V-02-003 ,,Pradinio ugdymo tobulinimas‘‘
 • 2013 m. mokykla laimėjo projektą Gyvoji mokyklų laboratorija (angl. Living Schools Lab, LSL) finansuojamas Europos komisijos ir koordinuojamas Europos mokyklų tinklo. Jis apima 12 Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės), o jo tikslas  sukurti: Ilgalaikį ir besiplečiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą, juosiantį regionų grupes, demonstruojančias ir besidalinančias geriausiomis praktikomis ir būdais, kaip sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymasi visoje mokykloje
 • 2014 m.  mokykla dalyvavo projekte ,,Portalo ,,E. mokykla‘‘ plėtra‘‘ ,,Its learning‘‘, kurio metu turėjo galimybę išbandyti nemokamai virtualią mokymosi aplinką.
 • 2014 m. pradėjo dirbti pagal ,,Mąstymo mokyklos'' koncepciją, naudojant mąstymo žemėlapius, ugdant mokymuisi reikalingus įpročius.
 • 2015 m. mokykla dalyvavo Samsung projekte  ,,Mokykla ateičiai‘‘ – skaitmeniniai mokymai pedagogams.
 • 2015 m. pradėjo diegti naują savitą elektroninį dienyną.
 • 2016 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte "Inovative teaching methodology of health friendly development and practise in pre-primary education", kurio metu įgijo sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • 2016 m. mokykla sėkmingai išbandė elektronines pratybas "EMMA", kurių dėka pagerėjo 4 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai.
 • 2016 m. siekiant pagerinti mokinių rezultatus buvo lavinami mąstymo įpročiai "Atkaklumas", "Impulsyvumo valdyma", "Nuoširdus ir empatiškas klausymasis".
 • 2017 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte "StarTproject", kurio metu mokytojai ir vaikai darė gamtamokslinius bandymus ir juos pristatinėjo užsienio mokyklų partneriams.
 • 2017 m. mokykla įsigijo planšetinių kompiuterių klasę. Parengė planšetinių kompiuterių naudojimosi pamokose programą, kuria įgyvendint 2017-2018 mokslo metais.