Mokymo planai

MOKYMO PLANAI

Savaitės ugdomoji veikla pateikiama tėvams (globėjams) vaikams elektroniniame dienyne Pradis

https://varpeliopradine.pradis.lt/login